Type Identifier   Denotation Life span Info Action
Fonds StadtA WZ, A5-Schoen- Nachlass August Schoenwerk Detail page Navigator
bestand14749
Identifier: StadtA WZ A5-Schoen-
Description model: Fonds
Title: Nachlass August Schoenwerk

Detail page